VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE PRODUKTY A SLUŽBY

Odesláním objednávky online kurzu nebo služby uživatel souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Základní pojmy

Produktem nebo službou se rozumí kterákoli forma vzdělávacího materiálu: online kurz, elektronická kniha – ebook, webinář, online přednáška nebo seminář, živá akce nebo živý seminář.

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách Poskytovatele.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce.

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem produktů a služeb na stránce https://www.kojenipraha.cz je Kojení Praha, s.r.o., se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 073 50 775, korespondenční adresa V Jámě 8, 110 00 Praha 1 (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku produktu nebo služby Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující” / “Zákazník”).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je právo Uživatele na přístup ke vzdělávacím materiálům prostřednictvím členské sekce nebo webového rozhraní na serveru Poskytovatele https://www.kojenipraha.cz (dále jen „produkt nebo služba“).

2.2.    Uživatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na webových stránkách Poskytovatele.

2.3.   Uživatel si objednává předmět smlouvy (vzdělávací online kurz, elektronickou knihu – ebook nebo živý seminář) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Uživatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

2.4. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Uživateli, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá Uživatel kliknutím na objednávkové tlačítko. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.6.   Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce Poskytovatele obchodní společnosti Kojení Praha, s.r.o. a že s nimi souhlasí.

2.7. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

3. Cena a způsob platby

3.1. Aktuální cena produktů a služeb je uvedena na webové stránce Poskytovatele a také ve shrnutí elektronické objednávky. Poskytovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny, pokud zjistí, že cena nebyla uvedena správně. V tomto případě musí Poskytovatel Uživatele o správné ceně informovat a Uživatel musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud Uživatel nebude s touto cenou souhlasit, objednávka bude Poskytovatelem stornována. V takovém případě Poskytovateli ani Uživateli nevznikají žádná práva ani povinnosti.

3.2. Po odeslání objednávky vystaví Prodávající Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Ta slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

3.3. Cenu za produkty a služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.4. Možnosti plateb

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Můžete využít tyto platební možnosti:

 1. a) Online platební karta: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
 2. b) Rychlý bankovní převod: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank, Era, Česká spořitelna, ČSOB
 3. c) PayPal
 4. d) Bankovní převod 

3.5. Platbu lze provést pouze jednorázově.

3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 

4. Dodací podmínky

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu na webovou adresu.

4.2. Přístupové údaje poskytne Prodávající Zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, zpravidla ihned po úspěšně spárované platbě, nejpozději však do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel má povinnost, po úspěšně spárované platbě, vytvořit nebo aktualizovat Uživateli přístupová práva k objednanému produktu či službě.

5.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat čl.10 nebo 6.1 těchto podmínek.

5.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a službách obchodních partnerů uvedených v dokumentu GDPR, a to s využitím e‐mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e‐mailovou zprávou.

5.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru

 

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1. Uživatel je povinen uhradit cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

6.2. Uživatel má právo využívat objednané produkty a služby po neomezenou dobu od úhrady, pokud není u produktu stanoveno jinak nebo pokud produkt nemá charakter živé akce.

6.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením produktu nebo služby, zdali mu přehrávání videí nebo otevírání PDF dokumentů funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z důvodu nedostatečného technického zázemí Uživatele.

6.4. Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – mít aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

6.5. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv. 

 

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, je-li kupující spotřebitelem, má právo nad rámec ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 30. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Informaci o odstoupení prosím zaslat e-mailem na info@kojenipraha.cz spolu s uvedením variabilního symbolu, e-mailu, jména, data nákupu a čísla účtu, kam si přejete poukázat finanční prostředky.
 • Peníze za produkt/služby Vám budou vráceny na číslo účtu, které uvedete v žádosti o vrácení peněz.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele. Provozovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení Uživatele s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (čl.3.7 nebo 6.1 OP) více jak 5 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.10 OP) ze strany Uživatele.

   

  8. Reklamace

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Provozovatel odpovídá Uživateli, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Uživatel právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

8.3. Vadné plnění  uplatňuje Uživatel bez zbytečného odkladu u Provozovatele, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

8.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@kojenipraha.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

8.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.

8.8. V případě drobných technických problémů, při problémech s přihlášením do členské sekce, potřebě změnit heslo nebo jiných problémech, které ze strany Provozovatele znemožňují užívání produktu, se má Uživatel obracet na e-mailový kontakt info@kojenipraha.cz. Požadavky jsou běžně řešeny do 2 pracovního dne, nejpozději však do 30 dnů od přijetí požadavku.

 

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1.Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti kojení fyziologických novorozenců, a opírají se o doporučení WHO. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Vaše zdraví, stav výživy, zanedbání lékařské péče, za nevhodně aplikovaná doporučení, nerozpoznání situace, ani za Vaše pocity, které můžete prožívat. Po celou dobu užívání online produktů a služeb jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit.

 

10. Ochrana autorských práv

10.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou webovou adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté webové adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

10.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy a semináře) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

10.3. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio‐video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10.4. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.

10.5. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody.

 

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce produktů či služeb, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat z důvodu plnění smlouvy, pro účely obchodních vztahů s Uživatelem, ale zároveň je nemá právo neposkytovat třetím stranám. Tento souhlas se uděluje na základě právního titulu Plnění smlouvy a Oprávněného zájmu Provozovatele. Zde najdete kompletní znění Zásad o zpracování osobních údajů.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Provozovatele.

12.2. Stížnosti a připomínky Uživatele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje Provozovatel, stížnosti může Uživatele uplatnit na adrese info@kojenipraha.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

12.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.7. Jsou‐li nebo budou‐li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

12.8. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 4. 1. 2021